STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

"Lepszy start w nowe jutro"

W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Bogdańcu jest realizowany projekt pt: "Lepszy start w nowe jutro" w aspekcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i ich możliwości psychofizycznych.

W ramach działań wynikających z projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych (zajęcia matematyczno-przyrodnicze „Mali Odkrywcy”, zajęcia z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych). Uczniowie/uczennice będą mieli także możliwość uczestnictwa w zajęciach: logopedycznych, psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych. Zorganizowane zostaną także zajęcia na basenie - korygujące wady postawy.

Ponadto szkoła zostanie doposażona w sprzęt edukacyjny i materiały dydaktyczne, wspomagające proces kształcenia oraz rozwijające zainteresowania uczniów.

autor: Dorota Fabianowicz (wicedyrektor)


 Lswnj.pptx » Gmina Bogdaniec lepszy start w nowe jutro