STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Dyrektor Zespołu Szkół w Bogdańcu Szkoła Podstawowa/Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu

ogłasza nabór na stanowisko pracy sekretarki szkolnej. o.docx » Nabór na stanowisko pracy sekretarki szkolnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOGDAŃCU

NIP 5992565586  REGON 210305926

ul. Pocztowa 7

66-450 Bogdaniec

woj. lubuskie

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła publiczna, składająca się z: oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej
i gimnazjum, przeznaczona jest pod usługi oświaty, tj. edukację oświatowo-sportową, zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
- nauka w szkole podstawowej trwa 6 lat, gimnazjum- 3 lata ,
- w oddziale przedszkolnym dzieci spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
- szkoła podstawowa i gimnazjum jest szkołą obwodową dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
- w ostatnim roku nauki przeprowadza się obowiązkowy sprawdzian umiejętności w szkole podstawowej, w gimnazjum- egzamin zewnętrzny.
Celem szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i wprowadzanie go w życie społeczne, a szczególności szkoła:
- wprowadza ucznia w świat  wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
- rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia;
- wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki;
- współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu;
- rozwija umiejętności społeczne;
- rozwija poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny, podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
- realizuje zadania wychowawcze zawarte w Programie Wychowawczym,
- sprawuje opiekę uwzględniając potrzeby uczniów oraz możliwości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny,
- upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
Szkoła organizuje zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska wynikające z Programu Profilaktycznego,
Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej- szkoła organizuje naukę religii lub etyki.

Szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki.

Pomaga w organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

Szkoła udziela na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie:

-          zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,

-          nauczania indywidualnego,

-          indywidualnych konsultacji,

-          zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

-          zajęć logopedycznych,

-          porad dla uczniów,

-          porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców/nauczycieli.

Uczeń celemdalszych działań specjalistycznych może zostać skierowany do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Szczegóły określają odrębne przepisy.

 

Struktura własnościowa i majątek

Właścicielem jest Urząd Gminy w Bogdańcu, nieruchomość położona w Bogdańcu, przy ul. Pocztowej 7 – budynki i grunty przekazane zostały w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Bogdańcu/ zarządca- dyrektor Zespołu Szkół w Bogdańcu – decyzją nr GN/7224/1/2006 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu/.

Majątek: nieruchomość położona przy ul. Pocztowej 7 w Bogdańcu, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 129/4 o pow. 1,4175 ha (KW 74404), nr 130 o pow. 1,8147 ha i nr 131 o pow. 0,2300 ha (KW74404) zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem gimnazjum o łącznej powierzchni użytkowej 2073,5 m 2 oraz  dwukondygnacyjnym budynkiem szkoły podstawowej o łącznej powierzchni użytkowej 1858,01m2 .