STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic''

Gimnazjum w Zespole szkół w Bogdańcu w roku szkolnym 2009/2010 przystąpiło do realizacji projektu: ,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic''
Projekt jest realizowany przez trzy lata w obecnych klasach pierwszych przez nauczycieli matematyki:
• mgr Annę Dybzę,
• mgr inż. Elżbietę Pozorską
Informacje ogólne
„Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” to projekt, którego pomysłodawcą jest Polskie Towarzystwo Matematyczne.
Cele ogólne Projektu ,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic'' to podniesienie kompetencji kluczowych – matematycznych i społecznych – młodzieży w zakresie: skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość oraz stymulowanie podobnych osiągnięć w zakresie innych przedmiotów szkolnych, umożliwiających wybór dalszej drogi kształcenia – podjęcie studiów wyższych, zaplanowanie kariery zawodowej, lepszy start w przyszłość – aktywne uczestnictwo w rynku pracy i współczesnej gospodarce opartej na wiedzy.
Cele szczegółowe projektu to:
• Zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi poprzez pokazanie ich zastosowań w życiu codziennym z wykorzystaniem języków obcych, jak również zainteresowania studiami na kierunkach „ścisłych”;
• Rozwijanie kompetencji społecznych w ramach pracy w zespołach zadaniowych;
• Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej formuły kształcenia młodzieży stanowiącej pogłębienie i poszerzenie treści edukacyjnych zawartych w szkolnych programach nauczania z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych;
• Zwiększenie dostępności do efektywnych, innowacyjnych i atrakcyjnych form podnoszenia poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności w odniesieniu do współczesnej gospodarki opartej na wiedzy;
• Wsparcie, motywacja i stymulacja aktywności nauczycieli w rozwijaniu dodatkowych kompetencji uczniów.
W przedsięwzięciu bierze udział około 330 klas z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego wraz ze swoimi nauczycielami matematyki.
Punkt Konsultacyjny Projektu mieści się w siedzibie Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, w Zielonej Górze przy ulicy Prof. Z. Szafrana 4a, pokój 414 (budynek A-29).
Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Elżbieta Pozorska, Anna Dybza