STRONA GŁÓWNA
  • witajcie uczniowie
  • szkoła z klasą
  • PROJEKT 2016/2017
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Misją naszej szkoły jest:

1.   Wykreowanie człowieka, który potrafi odróżnić dobro od zła oraz czuje się odpowiedzialny za siebie i innych.
2.   Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi i poczucia świadomości istnienia obok drugiego człowieka.
3.   Stworzenia warunków umożliwiających wykształcenie umiejętności potrzebnych do odnalezienia miejsca we współczesnym świecie.
4.   Stworzenie warunków, w których uczeń będzie mógł urzeczywistnić swoje zainteresowania i aspiracje.
5.   Wychowanie człowieka, który potrafi sprostać różnego rodzaju trudnościom.
6.   Wychowanie człowieka sprawnego w zakresie posługiwania się technologią informacyjną.
7.   Wpajanie zasad patriotyzmu ukierunkowanego na miejsce w regionie, państwie, świecie.
8.   Kształtowanie podstaw proekologicznych – człowiek powinien mieć świadomość, że jest częścią przyrody.
9.   Promowanie systemu wartości z kręgu kultury śródziemnomorskiej i cywilizacji zachodnioeuropejskiej. 
10. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wszystkim uczniom poprzez wypracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z zagrożeniami społecznymi w oparciu o współpracę wychowanków, rodziców i nauczycieli.
11. Stosowanie zróżnicowanych wymagań i obiektywne ocenianie. Nauka swoich wychowanków umiejętności psychospołecznych koniecznych, by potrafili osiągnąć sukces i satysfakcję życiową w społecznie akceptowany sposób i zgodnie z uznawaną przez siebie hierarchią wartości.
12. Kształtowanie postawy pełnej akceptacji osób niepełnosprawnych.
13. Współpraca z instytucjami i osobami w środowisku lokalnym dla podnoszenia skuteczności własnych działań.
14. Stworzenie warunków, w których uczeń będzie mógł wybrać drogę dalszej edukacji związanej z wyborem przyszłego zawodu.