STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

KONKURS LITERACKI POŚWIĘCONY ŻYCIU I TÓWRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA

REGULAMIN

KONKURSU LITERACKIEGO POŚWIĘCONEGO ŻYCIU I TÓWRCZOŚCI   HENRYKA SIENKIEWICZA

Cele konkursu:

zachęcanie do czytania i poznawania twórczości literackiej Henryka Sienkiewicza,
pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej uczniów,
rozwijanie i kształcenie wyobraźni,
odkrywanie talentów i tworzenie możliwości szerszej ich prezentacji.

 

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum w Zespole Szkół w Bogdańcu.
Adresatami konkursu są uczniowie gimnazjum.
Ustalono następujące tematy prac literackich:

Charakterystyka bohatera wybranej noweli lub powieści historycznej Henryka Sienkiewicza.
List do autora / kolegi / koleżanki, w którym będzie zawarta recenzja jednego z utworów Henryka Sienkiewicza.
 Przygotuj album poświęcony życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.
W pracy pisemnej rozważ temat: Miłość do ojczyzny w utworach Sienkiewicza a współczesny patriotyzm młodych Polaków.

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dostarczenie do 3 czerwca 2015 roku pracy konkursowej w wersji pisemnej (objętość: do 2 stron znormalizowanego maszynopisu formatu A4, czcionka: Times New Roman rozmiar 12, interlinia: 1, 5 wiersza).
Oceny zgłoszonych prac i wyłonienia laureatów dokona komisja konkursowa, którą tworzą nauczyciele języka polskiego w Gimnazjum w Zespole Szkół w Bogdańcu.
Nie będą oceniane prace niespełniające warunków Regulaminu, dostarczone po terminie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas apelu szkolnego oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół w Bogdańcu – organizatora konkursu – do dnia 10 czerwca 2015 roku.
Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas Dnia Otwartego w Zespole Szkół w Bogdańcu w dniu 13 czerwca 2015 roku.
Dostarczone prace konkursowe pozostają w dyspozycji organizatora, nie będą zwracane ich autorom.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

SERDECZNIE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

NA UCZESTNIKÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY UFUNDOWANE

PRZEZ RADĘ RODZICÓW I DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W BOGDAŃCU!