STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Przygotowania do uroczystości nadania imienia Henryka Sienkiewicza Gimnazjum w Zespole Szkół w Bogdańcu

W grudniu podsumowano konkurs na motto, które umieszczone zostanie na tablicy pamiątkowej na budynku szkoły.  Propozycje aforyzmów, zaczerpniętych z utworów Henryka Sienkiewicza, i uzasadnienia ich wyboru napłynęły od kilkunastu osób dorosłych i młodzieży:

 „Szczęście jest zawsze tam, gdzie je człowiek widzi” – 39 głosów
„Życie to szereg poświęceń. Trzeba tę zasadę nosić w sercu i w głowie” – 41 głosów
„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca, ona daje życie” – 60 głosów
„Sławić wszystko, co polskie, kochać swój naród, czuć jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość” – 50 głosów
„Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje” – 47 głosów

W wyniku głosowania przeprowadzonego wśród 237 osób (młodzieży, rodziców i nauczycieli) największą liczbę głosów zdobyła sentencja nr 3.

Podczas obchodów Dnia Unii Europejskiej ogłoszony został  konkurs literacki poświęcony życiu i twórczości naszego przyszłego patrona. Do polonistów już dostarczone zostały  pierwsze prace konkursowe, ale przypominamy, że termin  ich składania upływa 3 czerwca 2015 roku. Poniżej zamieszczamy regulamin.

 

REGULAMIN

KONKURSU LITERACKIEGO POŚWIĘCONEGO ŻYCIU I TÓWRCZOŚCI

 HENRYKA SIENKIEWICZA

Cele konkursu:

zachęcanie do czytania i poznawania twórczości literackiej Henryka Sienkiewicza,
pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej uczniów,
rozwijanie i kształcenie wyobraźni,
odkrywanie talentów i tworzenie możliwości szerszej ich prezentacji.

 

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum w Zespole Szkół w Bogdańcu.
Adresatami konkursu są uczniowie gimnazjum.
Ustalono następujące tematy prac literackich:

Charakterystyka bohatera wybranej noweli lub powieści historycznej Henryka Sienkiewicza.
List do autora / kolegi / koleżanki, w którym będzie zawarta recenzja jednego z utworów Henryka Sienkiewicza.
 Przygotuj album poświęcony życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.
W pracy pisemnej rozważ temat: Miłość do ojczyzny w utworach Sienkiewicza a współczesny patriotyzm młodych Polaków.

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dostarczenie do 3 czerwca 2015 roku pracy konkursowej w wersji pisemnej (objętość: do 2 stron znormalizowanego maszynopisu formatu A4, czcionka: Times New Roman rozmiar 12, interlinia: 1, 5 wiersza).
Oceny zgłoszonych prac i wyłonienia laureatów dokona komisja konkursowa, którą tworzą nauczyciele języka polskiego w Gimnazjum w Zespole Szkół w Bogdańcu.
Nie będą oceniane prace niespełniające warunków Regulaminu, dostarczone po terminie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas apelu szkolnego oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół w Bogdańcu – organizatora konkursu – do dnia 10 czerwca 2015 roku.
Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas Dnia Otwartego w Zespole Szkół w Bogdańcu w dniu 13 czerwca 2015 roku.
Dostarczone prace konkursowe pozostają w dyspozycji organizatora, nie będą zwracane ich autorom.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

SERDECZNIE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

NA UCZESTNIKÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY UFUNDOWANE

PRZEZ RADĘ RODZICÓW I DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W BOGDAŃCU!