STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Rekrutacja do klasy I oraz do przedszkola i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu informuje, iż rekrutacja do  przedszkola/oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej  na rok szkolny 2019/2020 została rozpoczęta i trwa do  28 lutego 2019r.

Zgodnie z  Zarządzeniem Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30. stycznia 2019r. przedstawiamy  terminarz  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 131 ust.4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2017r. poz.59) zostały określone kryteria, wartość punktowa oraz dokumenty, potwierdzające spełnianie  kryterium obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nieprzedłożenie niezbędnej dokumentacji skutkuje rozpatrzeniem wniosku bez uwzględnienia danego kryterium.

Złożone wnioski będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu, p. Małgorzatę Reks, w składzie:

p. Dorota Fabianowicz - wicedyrektor szkoły, przewodniczący komisji,

p. Jan Demczyszyn - przedstawiciel Rady Gminy,

p. Rafał Deptuła - przedstawiciel Rady Sołeckiej,

p. Tomasz Kwiatkowski - przedstawiciel  Rady Rodziców,

p. Katarzyna Buchla - pedagog, przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

p. Małgorzata Jacewicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedstawiciel Rady Pedagogicznej za4.docx » Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu w roku szkolnym 2019/2020

 zal1a.docx » Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 2019/2020

 zal2.docx » REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu

 zal2a.pdf » Zarządzenie Wójta Gminy - terminy rekrutacji

 zal2b.docx » REGULAMIN rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec w roku szkolnym 2019/20

 zal3.docx » Deklaracja o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu na rok 2019/2020