STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

TEMATYKA I TERMINARZ POSIEDZEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA W BOGDAŃCU

Lp.

TEMATYKA

TERMIN

  1.  

Rada podsumowująca rok szkolny 2017/2018, rozpoczęcie prac przez zespoły nauczycielskie nad ewaluacją dokumentacji szkoły, podsumowanie programu i sprawozdanie „Szkoła Promująca Zdrowie”, omówienie  i zatwierdzenie Regulaminu Oceniania Nauczycieli, przydział obowiązków.

 

27.08.2018r.

29.08.2018r.

     2.

Rada Pedagogiczna – sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego, przekazanie informacji nauczycielom z narady dyrektorów organizowanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Szkolenie w zakresie zmieniających się przepisów prawa oświatowego.

31.08.2018r.

    3.

Rada Szkoleniowa „Kreatywna edukacja”- Jak twórczo rozwiązywać problemy? , Co mobilizuje do myślenia?, Jak szkoła może rozwijać kreatywność?  Szkoleniowiec – trener z GWO

 

04.09.2018r.

    4.

Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.

Zatwierdzenie ewaluowanej dokumentacji szkolnej.

11 .09.2018r.

     5.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna  - przeprowadzona przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Gorzowie: „Uczeń ze SPE w szkole i przedszkolu według nowych przepisów”

 

październik/ listopad  2018r.

     6.

Rada szkoleniowa w ramach projektu związanego z bezpieczeństwem w Internecie.

 

styczeń/luty 2019r.

     7.

Rada szkoleniowa -  Procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i gimnazjum

luty 2019

     8.

Klasyfikacja śródroczna

  • 10.01. 2019r.- szkoła podstawowa/dotychczasowe gimnazjum

     9.

Klasyfikacja roczna

  • 11.06. 2019r.- szkoła podstawowa/ dotychczasowe gimnazjum

     10.

Podsumowanie pracy szkoły

24 - 27 czerwca 2019r.
 

     11.

Szkolenia wewnętrzne- wg zgłaszanych potrzeb nauczycieli lub dyrektora

do ustalenia