STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół w Bogdańcu, a w szczególności:
1. pozyskiwanie środków finansowych w celu tworzenia warunków dla rozwoju bazy  dydaktycznej szkoły,
2. udzielanie pomocy w rozwijaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych  ze szkołami
3. popularyzacja osiągnięć szkoły w środowisku,
4. wyróżnianie nauczycieli osiągających bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej
    i wychowawczej,
5. współdziałanie z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu      rodziców, uczniów z programami szkolnymi,
6. zapoznawanie członków Stowarzyszenia z organizacją nauczania i wychowania oraz
    z zadaniami stojącymi przed szkoła i rodzicami,
7. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania,
    wychowania i opieki oraz udzielania pomocy materialnej w tym zakresie,
8. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, pozyskiwanie środków finansowych na organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży,
9. pozyskiwanie środków finansowych na stypendia dla dzieci i młodzieży.
10. organizacja imprez kulturalno – sportowych.


Swoje cele Statutowe Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
a) dokonywanie wspólnie z samorządem mieszkańców i z organizacjami społecznymi
analizy wychowawczych i oświatowych potrzeb środowiska,
b) pozyskiwanie środków finansowych z prywatnych i uspołecznionych zakładów  pracy,
c) prowadzenie działalności gospodarczej – zgodnie z art. 34 ustawy,
d) organizowanie imprez sportowych i reklamy,
e) występowanie do władz i instytucji ze stosownymi postulatami i opiniami,
f) podejmowanie działań publicystycznych przez członków Stowarzyszenia,
g) współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi,
h) współdziałanie z każdą osobą , instytucją zainteresowaną działalnością Stowarzyszenia,
i) pozyskiwanie środków finansowych poprzez m.in.
     - aukcje,
  - kiermasze,
  - festyny,
  - pokazy,
  - organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych,
  - kwesty.